LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven :

De website
De website van Sessinkwonen.nl, met uitzondering van de op de website aanwezige ′links′ naar andere websites.

Product
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Sessinkwonen.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant
Iedere natuurlijke persoon die met Sessinkwonen.nl handelt, als bedoeld in boek 7 van het BW (consument).

Artikel 2 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, op iedere overeenkomst tussen Sessinkwonen.nl en de klant en de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1.
Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door ons voor u gemaakt kan worden.
2. Sessinkwonen.nl staat er voor in dat er uitsluitend kwaliteits producten worden aangeboden. Indien blijkt dat een product niet aan deze eisen voldoet wordt dit door Sessinkwonen.nl  aangegeven en zal dit product niet geleverd worden.
3. Afbeeldingen, maten en omschrijvingen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Sessinkwonen.nl is hier echter niet aansprakelijk voor en de eventuele gevolgen van fouten/afwijkingen daarin.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
5. Sessinkwonen.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Sessinkwonen.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit betekent dat Sessinkwonen.nl niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan Sessinkwonen.nl niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. Sessinkwonen.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4 Overeenkomst
1.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft gedaan en Sessinkwonen.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft verstuurd.
2. Indien op verzoek van de klant door Sessinkwonen.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Sessinkwonen.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3. Bij bestellingen via de webwinkel van Sessinkwonen.nl die het bedrag van € 2.500,00 te boven gaan, en/of offerten boven het bedrag van € 2.500,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst per e-mail tot stand, ook niet als per ongeluk Sessinkwonen.nl een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing volgens de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Pas na ontvangst door Sessinkwonen.nl van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.
5. artikelen die speciaal voor u zijn gemaakt kunnen niet geretourneerd worden en zal ook geen terugbetaling plaats vinden.

Artikel 5 Levering
1.
Sessinkwonen.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte, site of bestelling aangegeven levertermijnen kunnen nooit aangemerkt worden als definitieve termijnen. Sessinkwonen.nl is niet aansprakelijk voor welk gevolg van overschrijding van een levertermijn.
2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan 2 weken wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Sessinkwonen.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 5 werkdagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Sessinkwonen.nl de wijze van verzending bepaalt. Levering gaat bij Sessinkwonen.nl via transporteur en is in België of op de Waddeneilanden ook mogelijk, hiervoor zal Sessinkwonen.nl € 50,00 transportkosten in rekening brengen. De betaling geschiedt in dat geval of 3 dagen vóór levering. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Sessinkwonen.nl geen enkele verantwoording. U kunt ook de materialen afhalen bij een door Sessinkwonen.nl nader aan te geven afgiftepunt.
3. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal € 75,00.
4. Sessinkwonen.nl betracht de grootste zorg om leveringen volgens afspraak tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan zetten wij ons in voor de grootste mogelijke nazorg om de levering z.s.m. te voldoen en/of compleet te maken.

Artikel 6 Retourzendingen
1.
Wat betreft retourzendingen maakt Sessinkwonen.nl onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld. Een speciaal voor u geproduceerd artikel kan door ons niet retour worden genomen. Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen na levering via Sessinkwonen.nl  aangemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! De transportkosten voor het retourzenden zijn volledig voor rekening van de klant.
2. schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
3. verder behoeft Sessinkwonen.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
– het product en/of de producten in de originele en onbeschadigde verpakking zitten
– het product en/of de producten in originele staat zijn
– het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest
– het product en/of de producten schoon zijn
– het product en/of de producten niet gemonteerd zijn geweest
– het product volgens het voorbeeld op de retourservice pagina (www.Sessinkwonen.nl.nl /retourservice.php) wordt verpakt en het bestelnummer duidelijk op de oververpakking vermeld wordt.
– het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking.

Artikel 7 Annulering
1.
Wij kunnen ons voorstellen dat u een bestelling geplaatst heeft, maar die u later alsnog wilt wijzigen, of ongedaan wilt maken. In zo’n geval dient u dit uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk of per email aan ons te melden. Na deze periode zijn wij helaas genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen bestaan uit administratiekosten maar in het voor u meest ongunstige geval zelfs oplopen tot betaling van de gehele order. In het geval van speciaal bestelde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden, waardoor u dus de complete bestelling zult moeten afnemen.

Artikel 8 Garantie
1.
Op de door Sessinkwonen.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 4 seizoenen [1 jaar] mocht er zich onverhoopt hierna toch wat aandienen dan is dit in alle redelijkheid en billijkheid in overleg op te lossen.
2. Mocht u een artikel hebben gekocht die door ons is ingekocht en door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Sessinkwonen.nl.nl overeengekomen garantietermijn.[dit zal worden aangegeven bij het product op de site] 3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Sessinkwonen.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sessinkwonen.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel probeerde aan te brengen aan het/deze product [en] en/of dit/deze product [en] hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het/deze product [en] niet is bestemd.

Artikel 9, Reclames
1.  De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of de/het geleverde artikel [en] met de overeenkomst overeenstemt.
2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Sessinkwonen.nl.nl derhalve nimmer producten retour nemen, ook niet indien het/ de product [en] niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien het/deze product [en] niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.
3. Reclames over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
4. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
5. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is of in gezamenlijk overleg en gezamenlijk goed bevinden, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 10, Aansprakelijkheid
1.
Indien het door Sessinkwonen.nl.nl geleverde product [en] gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 1½ maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2. Nimmer is Sessinkwonen.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is Sessinkwonen.nl.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 11, Overmacht
1.
Sessinkwonen.nl.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Sessinkwonen.nl.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Sessinkwonen.nl.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstaking in het bedrijf van Sessinkwonen.nl.nl is daarbij inbegrepen.
2. Sessinkwonen.nl.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadatSessinkwonen.nl.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 12, Betaling
1.
Levering geschiedt uitsluitend tegen betaling direct voorafgaand aan de feitelijke levering. Voor de duidelijkheid: het is niet mogelijk om contant te betalen aan de transporteur.
2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Sessinkwonen.nl.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
3. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Sessinkwonen.nl.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan Sessinkwonen.nl.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.
4. Indien U een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 25% van de koopsom van de bestelling.

Artikel 13, Geschillen
1.
Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio van Sessinkwonen.nl.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Sessinkwonen.nl.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen Sessinkwonen.nl.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.